Toegestaan is het varen op alle binnen wateren van Nederland en België, uitgezonderd de Waddenzee. Het varen op het IJsselmeer en de Westerschelde is alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming. In Belgie is het verplicht om een marifoon aan boord te hebben. De gebruiker van de marifoon is verplicht om in het bezit te zijn van een certificaat ( een handmarifoon kan men eventueel bij ons huren ). Een vaarbewijs is niet verplicht, maar de schipper moet minimaal 23 jaar zijn. Alle huurders krijgen een uitgebreide instructie inzake de behandeling van het jacht/ boot. Bij weinig ervaring zal met de huurder een proefvaart worden gemaakt. Wij bieden U tevens de mogelijkheid om vooraf een proefvaart te maken alvorens U besluit te huren. Dit is ook mogelijk in het weekend. U dient wel van te voren een afspraak te maken.

Reserveringsverzoek: Indien u een jacht/ boot wenst te huren kunt dit doen door het boekingsformulier in te vullen of telefonisch ( tel nr 0412-642434). U ontvangt dan van ons een huurovereenkomst ter ondertekening, met het verzoek de helft van het verschuldigde huurbedrag aan ons over te maken. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van onze huurovereenkomst in ons bezit te zijn waarna de huurovereenkomst definitief is. De rest van de huursom dient 3 weken voor ingang van de huurperiode in ons bezit te zijn inclusief de waarborgsom van € 600,00. Bij ongeschonden terugbrengen van het jacht/ boot, ontvangt de huurder de waarborgsom terug. Het jacht/ boot is All Risk verzekerd met een eigen risico van € 600,00 per geval voor de huurder. Bij terugkomst tanken wij op onze werf het gehuurde jacht/ boot voor u af. Brandstofverbruik is voor de huurder. Dit wordt verrekend met de borg.
Voor Uw auto hebben wij een parkeerplaats en U dient zich bij aankomst te legitimeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs. 
Voor de huurovereenkomst gebruiken wij de “Huurovereenkomst HM-Yachtverhuur 2018”.

Wij wensen U een prettige vakantie toe. Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U ons ten alle tijden vragen stellen per E-Mail of telefonisch.

Huurvoorwaarde HM-YachtRental

Algemene verhuurvoorwaarden pleziervaartuigen

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. verhuurder: HM-Yachtrental / Hattink Heesch v.o.f. ook

H.o.d.n.: Jachtchartervissers

H.o.d.n.: Jachtcharter Vissers

H.o.d.n.: HM Jachtvermietung

H.o.d.n.: HM Jachtverhuur

H.o.d.n.: Hattink Maritiem

H.o.d.n.: Hattink Heesch Maritiem

H.o.d.n.: Hattink Thermo Parts

 

b. huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

(consument) tegen betaling van een geldbedrag pleziervaartuigen van een derde in gebruik heeft;

c. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt  om huurder tegen betaling van een geldbedrag een pleziervaartuig zonder bemanning in gebruik te nemen

 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten met betrekking tot pleziervaartuigen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend.

 

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Ter bevestiging van de tussen huurder en verhuurder bereikte overeenstemming over de inhoud van de huurovereenkomst, zal verhuurder aan huurder een boeking sturen en een huurovereenkomst

3.2 De huurovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat:

- het  aan huurder toegestuurde huurcontract voorzien van een handtekening van huurder binnen 5 dagen na ontvangst door verhuurder retour wordt ontvangen en;

- een bedrag gelijk aan 50% van de huurprijs binnen 10 dagen op de rekening van verhuurder is bijgeschreven.

Daarna is de huurovereenkomst aangegaan.

3.3 Komt huurder de hiervoor genoemde verplichtingen niet na, dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 

 

Artikel 4  Huur / Huurprijs

4.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld.

4.2 Naast de in het huurovereenkomst vermelde huurprijs is huurder tevens de  daarin opgenomen borgsom aan verhuurder verschuldigd

4.3 De rechten uit deze huurovereenkomst zijn persoonlijk en daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder voor overdracht vatbaar.

 

Artikel 5 Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen is de huur bij vooruitbetaling verschuldigd en vindt betaling op de bankrekening van HM-Yachtrental als volgt plaats:

- 50% van de huurprijs binnen 10 dagen na ondertekening van het huurcontract.

- 50% van de huurprijs uiterlijk 3 weken voor huurperiode ingaat;

- De Borg zal op de dag van vertrek  bij voorkeur ook op de bankrekening van HM-Yachtrental staan anders contant voor vertrek.

 

Artikel 6 verplichtingen huurder/verhuurder

6.1Huurder is zich verplicht te houden aan de regels en wetten geldende op het water waar hij zich bevind, niet naleven van deze regelgeving dan zijn de gevolgen en nevengevolgen altijd voor de huurder.

6.2 Het vaartuig wordt aan de huurder afgeleverd op de in het huurcontract aangegeven locatie. En ingeleverd aan de verhuurder op de in het huurcontract aangegeven locatie.

6.3 Verhuurder zorgt ervoor dat bij de in lid 1 van dit artikel genoemde  aflevering het vaartuig in goede staat verkeert, en schoon is,  dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het overeengekomen vaargebied

6.4 Onze vaartuigen zijn zeer compleet uitgerust, een inventarislijst,  moet in het vaartuig aanwezig zijn. huurder moet deze controleren en voor vertrek melden als deze onvolledig is of ondeugdelijk.

6.5 Huurder moet het vaartuig controleren op of het vaartuig is voorzien van een veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het betreffende vaargebied mocht dit niet zo zijn moet hij dit melden

6.6 Voor de afvaart nemen huurder en verhuurder samen het schade-controle formulier door

Er wordt gecontroleerd op schade aan het vaartuig en op controle op aanwezigheid van de artikelen die op deze lijst staan, bij akkoord onder tekent huurder dit schade-controle formulier.

Er wordt door verhuurder voor vertrek uitleg gegeven over de boot.

Als het op de boeking is aangegeven tevens een proefvaart.

6.7 Huurder dient voor afvaart zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en verhuurder mag er een copy van maken alleen met de veilig kopieID app van de Rijksoverheid of doormiddel van het afdekken van het BSN en pasfoto.

6.8 Verhuurder heeft alle vaartuigen WA + Casco verzekerd.

 

 

 Artikel 7 Gebruik vaartuig

7.1 Huurder gebruikt het vaartuig als een goed huurder en goed schipper,  De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen en mag het vaartuig niet aan een ander in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder

7.2 De huurder moet ervoor zorgen dat de bemanning die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart onthoudt van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs

De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Hieronder valt ook een verbod om uit te varen of terug te keren naar de jachtwerf, en een gebod om direct naar een door de huurder te bepalen afmeerplek te varen vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig alcohol- en/of drugsgebruik

7.3 Huurder verklaart bevoegd te zijn met het vaartuig te mogen varen en  in staat te zijn het vaartuig te beheersen, anders is een vaarcursus (evt. bij HM-Yachtrental) verplicht.

7.4 Huurder moet ouder zijn dan 23 jaar.

7.5 Huurder zal het vaartuig niet gebruiken voor  meer mensen dan waarvoor het vaartuig volgens verhuurder geschikt is.

7.6 Huurder is verplicht om een aan het vaartuig geconstateerd defect of  schade zonder vertraging aan verhuurder te melden. Storingen aan radio/cd speler, tv, 2e toilet, koelkast verlichting, hang-en sluitwerk , ruitenwissers boeg- en hekschroef worden niet geacht te leiden tot het niet kunnen gebruiken van het vaartuig en zullen geen recht op schadevergoeding geven. En wordt door verhuurder wel alles gedaan wat in zijn macht ligt om het op te lossen.

7.7 De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig , zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof en/of andere zaken zijn voor huurder

7.8 Huisdieren zijn niet toegestaan op de vaartuigen, alleen in overleg met de verhuurder

 

 Artikel 8 Aansprakelijkheid verhuurder

8.1 Verhuurder is aansprakelijk voor schade die huurder lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verhuurder toe te rekenen tekortkoming.

8.2 Als het vaartuig niet op de overeengekomen datum of gedurende de gehele huurperiode aan huurder ter beschikking kan worden gesteld zal verhuurder alles in staat stellen om een zo gelijkwaardig vaartuig aan te bieden

8.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade;

b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

8.4 Bij storing aan het vaartuig zal geprobeerd worden telefonisch instructies te geven, anders zorgt Hm- yachtrental dat er een monteur ter plaatse komt die zal proberen de storing op te lossen anders proberen  om een vervangend vaartuig te regelen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid huurder

9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het vaartuig heeft gehuurd.

De huurder is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door 1 van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.

9.2 De huurder is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als:

-hij het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de verhuurder is overeengekomen.

-hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en/of het behoud van de rechten van de verhuurder

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag te hoogte van het bedrag van de borg  en geldt ongeacht de verzekering van het vaartuig.

9.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde vaartuig

 

Artikel 10 Einde huurperiode

10.1 Aan het einde van de huurperiode draagt huurder het vaartuig over aan verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde heeft meegenomen

10.2 Als de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat het vaartuig op de vooraf overeengekomen tijd en plaats is teruggebracht, heeft verhuurder recht op verlate teruggave te berekenen

10.3  het vaartuig moet zowel van binnen als van buiten veeg schoon worden gemaakt de afwas gedaan en terug gezet op de daarvoor bestemde plaats en evt. gehuurd linnengoed afgehaald, is dit niet gebeurd is verhuurder gerechtigd hier kosten voor te berekenen en te verrekenen met de borgsom

10.4 Bij terugkomst wordt het vaartuig op de werf bij HM-Yachtrental afgetankt

De verbruikte brandstofkosten worden dan verrekend met de borg

 

Artikel 11 Annulering

11.1 Als huurder de gesloten huurovereenkomst wil annuleren, moet hij verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

In geval van annulering is huurder aan verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:

- 10% van de overeengekomen huursom in geval van annulering vanaf ondertekenen huurcontract tot 3 maanden vóór de aanvang van de huurperiode;

- 30% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot 3 maanden vóór de aanvang van de huurperiode;

- 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot 3 weken vóór de aanvang van de huurperiode;

- 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen 1 week vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode.

11.2 In geval van annulering door huurder kan hij verhuurder om “indeplaatsstelling” door een derde verzoeken. In het geval deze derde voor verhuurder acceptabel is.

 

Artikel 12 niet nakomen  van de huurovereenkomst

12.1 Als de verhuurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan.

De verhuurder moet dan onmiddellijk alle bedragen terugbetalen die de huurder al heeft betaald.

12.2 De huurder kan ook aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade die hij heeft geleden, tenzij de tekortkoming aan de kant van de verhuurder niet aan de verhuurder kan worden toegerekend.

Het bovenstaande geldt niet als de verhuurder een alternatieve oplossing biedt die voor beide partijen redelijk is.

12.3 Als de huurder het vaartuig later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de overeengekomen plaats overdraagt, heeft de verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg) schade. Dit recht vervalt als de verlate overdracht van het vaartuig en/of de andere plaats van overdracht niet aan de huurder kan worden toegerekend.

12.4 Als de huurder het vaartuig niet in dezelfde staat overdraagt als waarin hij het heeft ontvangen heeft de verhuurder het recht om het vaartuig op kosten van de huurder in de genoemde staat te herstellen.

Dat mag hij ook doen als de huurder zich niet heeft gehouden aan zijn verplichtingen.

 

Artikel 13 klachten

13.1 Als de huurder klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst of over de factuur

dan moet hij deze per brief of elektronisch aan de verhuurder melden.

Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste ) tijd nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren.

Hij  moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten

 

Algemene Verhuurwaarden Pleziervaartuigen van HM-Yachtrental/Hattink Heesch.

Gedeponeerd bij de KvK te Den Bosch. geldig vanaf September 2018

Bezig met laden